دوره های سرویس

وبینار روانشناسی کسب و کار

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


سرفصل های این دوره:

چگونه نیروی انسانی خود را با اصول روانشناسی انتخاب کنیم؟ 

آزمون های انتخاب نیروی انسانی کدام است؟

چگونه برنامه بازاریابی و فروش مبتنی بر روانشناسی کسب و کار بریزیم؟ 

چگونه خشم و عشق را با روانشناسی کسب و کار مدیریت کنیم؟  


- شنبه 5 تیرماه 1400   ساعت 17 الی 19