دوره های سرویس

وبینار آنلاین "مدرن و حرفه ای بفروشید!!"

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


وبینار بررسی راهکارهای نوین عملیاتی در فروش

به شیوه مدرن و حرفه ای بفروش!


امیرحسین اسدی کارآفرین و مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی ، داور برنامه میدون شبکه سه سیما