رویداد مقدماتی

شما فقط یک ایده دارید و هیچ فعالیت کلیدی خاصی برای ورود به بازار انجام نداده اید. ما در کنار شما هستیم تا ایده خود را تجاری سازی کنید.