پیش شتابدهی

ایده شما تبدیل به طرح عملیاتی شده است و اکنون نیازمند یک منتور هستید تا با تولید محصول اولیه بازار و محصولتان را بسنجید.