جلسه تعامل مرکز نوآوری با اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد

جلسه تعامل مرکز نوآوری با اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


روز گذشته جلسه ای برای تعامل بیشتر اساتید و دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و مرکز روشا که استارتاپ فعال واقع در مرکز نوآوری این دانشگاه است برگزار شد. این دست جلسات در تبادل و اشتراک نظرات دانشگاهیان با فعالان بخش اجرایی در حوزه های نوآوری های اجتماعی و روانشناسی بسیار مفید خواهدبود.