بازدید نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از مرکز روشا

بازدید نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از مرکز روشا

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور در مجموعه روشا با فرایندهای 4 گانه این مرکز آشنا شدند.