اولین همایش استعدادپروری روز گذشته برگزار شد

اولین همایش استعدادپروری روز گذشته برگزار شد

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


روز گذشته اولین همایش بزرگ استعدادپروری روشا با حضور اساتید دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، همکاران مرکز روشا و والدین دغدغه مند برگزار شد. این همایش شروعی برای سلسله همایشهای استعدادپروری (جت تلنت) در مرکز روشاست که امیدواریم بتوانیم در آنها گامهای موثری در زمینه راهنمایی خانواده ها برای استعدادپروری فرزندانشان برداریم.