استقرار کانتر روشا در مجتمع تجاری کوروش

استقرار کانتر روشا در مجتمع تجاری کوروش

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


کانتر مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا جهت معرفی خدمات استعدادیابی به خانواده های عزیز در مجتمع تجاری کوروش مستقر شد.