استفاده از به روزترین و معتبرترین ابزارهای سنجش و ارزیابی

استفاده از به روزترین و معتبرترین ابزارهای سنجش و ارزیابی

یکشنبه, 12 اردیبهشت 1400

با استفاده از به روزترین و معتبرترین ابزارهای سنجش و ارزیابی ، آزمونها و تستهای مختلف در مرکز نوآوری و استعدادیابی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حال برگزاری است مشاهده

فراخوان حمایت و تجاری سازی از ایده های برتر

فراخوان حمایت و تجاری سازی از ایده های برتر

چهارشنبه, 08 اردیبهشت 1400

همکاری با مرکز نوآوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مشاهده