گاری فیلم ها


فرصتی برای آینده فرزندان

استعدادیابی و توانمندسازی

اهمیت استعدادیابی و شتابدهی برای کودکان و نوجوانان

در مرکز استعدادیابی روشا

خبرهایی در راه است...

یک روز در دانشگاه

کاردار سفارت ترکیه در روشا

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار روشا

با استعدادت انتخاب کن

جواهرسازی و روشا

روشاگردی در برج میلاد

چگونه یک کودک میتواند ریس جمهور کارآفرین بشود؟