گالری تصاویر

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

مشاهده تصویر

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

مشاهده تصویر

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

مشاهده تصویر

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

جناب دکتر رضایی خواه مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  در حال ارائه توضیحات پیرامون عملکرد و اهداف مرکز به جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مشاهده تصویر

جناب دکتر رضایی خواه مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در حال ارائه توضیحات پیرامون عملکرد و اهداف مرکز به جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم دکتر حجازی رئیس دانشکده افتتاح گردید

مشاهده تصویر

مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم دکتر حجازی رئیس دانشکده افتتاح گردید

مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم دکتر حجازی رئیس دانشکده افتتاح گردید

مشاهده تصویر

مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم دکتر حجازی رئیس دانشکده افتتاح گردید