لوگوی اصلی روشا

روشا

طرح رویش و شکوفایی استعداد ها

مستقر در مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران


آیندتو حک کن

ارزیابی و استعدادیابی

مشاهده

آزمون ها

مشاهده

شتابدهی

مشاهده