روشا

طرح رویش و شکوفایی استعداد ها

مستقر در مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران


100 روشا

ارزیابی و استعداد یابی

مشاهده

آموزش کدنویسی

مشاهده
100 روشا

آزمون ها

مشاهده
100 روشا

شتابدهی

مشاهده